Informació de Base i Integració

Nucli d’Informació de Base (Persones i Territori): GenNCL

Peça principal de la gestió administrativa eficaç (màxim rendiment amb el mínim esforç), és un dels pilars de Genesys i  constitueix la base de l’estructura i el model de gestió. De la mateixa manera és el responsable de mantenir la uniformitat i la integritat de les dades, els processos i els documents per a poder oferir el millor dels serveis tant internament, en la corporació, com externament, amb el ciutadà. Està composat pels següents mòduls:

Persones

De caràcter Física o Jurídica, s’identifica així a tot aquell subjecte que tingui o pugui tenir relació amb l’Administració (Contribuent, Habitant, Proveïdor, Representant, Empleat, Ciutadà en general, …). Mitjançant aquesta identificació, comú a tots els departaments de la corporació, s’aconsegueix garantir la unicitat i integritat de les dades de la Persona, amb efecte a tots els mòduls, independentment de la seva aplicació, permetent així estalviar temps i treball a altres departaments.

Territori

És l’àmbit on s’apliquen les competències de l’Administració. Per tant, s’ha de definir de forma correcta i única. Aquesta informació té dues representacions possibles, alfanumèrica i gràfica (S.I.G), encara que conceptualment és la mateixa informació. S’estableix doncs una vinculació unívoca i en temps real entre ambdues, per tal de mantenir els objectes territorials de manera única i consistent. Alguns dels nivells d’informació són: Països, Municipis, Districtes, Seccions, Barris, Carrers, Trams de Carrer, Zones lineals i poligonals, etc.

Gestor de Documents: GenDOC

Vinculat íntimament amb l’administració electrònica, aquest sistema permet a Genesys recuperar i emmagatzemar tota la informació en format electrònic, permetent a més a més compulsar-la en el moment de l’adquisició o aplicar la signatura electrònica en un moment determinat de la tramitació d’un procediment administratiu. El sistema d’emmagatzematge permet a més a més que els usuaris, o fins i tot el ciutadà, puguin accedir de manera fàcil i còmoda a tota la documentació vinculada a l’expedient electrònic, sempre que compleixi els requisits de seguretat corresponents, estalviant així paper i temps en tots els procediments. Cal destacar també la independència  que permet aquest gestor de documents, donat que el sistema és transparent tant al sistema físic d’emmagatzematge com al gestor documental.

Nucli d’Informació Analítica: GenBI

Basat en eines Business Intelligence, permet definir processos de càrrega temporals (nocturns, setmanals, mensuals, …) que construeixen la base de dades multidimensional d’informació “pre – cuinada” que els usuaris de perfil avançat utilitzaran per a analitzar i prendre decisions basades en informació veraç de la realitat del municipi. Tanmateix, el sistema disposa d’eines àgils per a configurar nous indicadors de gestió, informes, etc , que permeten a l’usuari administrador avançar, millorar i mantenir les noves necessitats que la corporació vagi demandant en el temps.

Servidor d’Informació: GenIS

GenIS és l’escriptori virtual de treball des d’on l’usuari del sistema -treballador, funcionari, ciutadà, empresa, polític, etc- pot accedir, disposant d’un simple navegador i des de qualsevol lloc, a la informació que el seu perfil té disponible, independentment del sistema del qual procedeixin les dades, permetent servir la informació dels diferents entorns i aplicacions, en un mateix portal. A més GenIS no només permet accedir a la informació per a la seva consulta de manera estructurada i clara, si no que a més, mitjançant el disseny de formularis i accions, permet actuar sobre els sistemes de backoffice per a realitzar actuacions sobre les dades com si es fes des de les pròpies aplicacions de gestió internes.

Gestor de Processos (tramitació interna i on-line): GenBPM

Gestor de Processos de GenesysÉs l’autèntic motor de l’activitat de gestió de totes les aplicacions de la corporació, pensat i dissenyat per a l’Administració. El seu paper afecta a tots els mòduls de gestió, aconseguint unificar com un expedient qualsevol de les activitats, actuacions o gestions, havent-se d’inter-relacionar amb mòduls especialitzats en tasques concretes (comptabilitat, tributs, recaptació, padró municipal d’habitants, etc.). És totalment definible i parametritzable a tots els nivells, tant per a definir fluxos de treball dins de l’Administració com per a publicar tràmits oberts al ciutadà, actuant sempre com una eina que guia als usuaris, empleats o ciutadà, pel camí del procediment administratu sense necessitat de conèixer la normativa a la que estigui subjecte un tràmit.