Inventari i Manteniment

INGRID és una aplicació destinada a la gestió d’actius urbans i el seu posterior manteniment, que incorpora el tractament geogràfic de les dades i la gestió documental de la informació, el que converteix a aquest programari en l’eina de gestió més completa del sector.

L’Inventari

Tenir un inventari perfectament definit dins de l’aplicació permetrà gestionar de forma automàtica tota la informació associada als béns inventariats (BIN s). Els BIN s (béns inventariats), tindran una fitxa associada, contenint tota la informació rellevant en relació a la seva identificació, ubicació, grup de béns als quals pertany, família, etc, així com altres dades intrínseques identificatives, com ara marca, model, número de sèrie, espècie, etc. La informació se subministrarà a través d’organitzacions jeràrquiques que permeten diferents classificacions d’objectes inventariats per diferents conceptes:

 • Espais geogràfics: carrers, avingudes, places, parcs, instal·lacions, xarxes…
 • Centres d’organització: subcontractes, instal·lacions, grups de treball…
 • Famílies de tipus de béns: espècies, xarxes, classificacions…
Inventari

Inventari i Manteniment

INGRID, està dotat d’eines que possibilitaran la modificació de l’aplicació al gestor/usuari davant de necessitats futures.

Gestió d’Actius

INGRID permet realitzar una gestió global dels actius urbans, abastant totes les seves activitats, que van des de l’establiment d’un pla de necessitats, fins a la gestió de dades de compres, amortització de béns, manteniment d’un històric de dades, establiment de plans de previsió per a futures licitacions públiques. Igualment INGRID permetrà el control de:

 • Adquisició / Amortització Lloguer / renting
 • Costos d’ús: manteniment, consumibles, assegurances …
 • Ingressos d’ús: lloguers a tercers …
 • Costos de manteniment: propi, contractat, mà d’obra, materials …
 • Gestió d’arrendaments
 • Gestió de contractes de manteniment

INGRID permetrà al gestor o a l’usuari tenir una informació ordenada a la mida de la seva organització i en funció de les seves necessitats concretes.

Gestió de manteniment

Gestió del manteniment.

Amb aquesta solució podrà gestionar tot tipus de manteniment

Manteniment

INGRID facilita la gestió completa de:

 • Manteniment preventiu.
 • Manteniment correctiu.
 • Gestió de recursos humans i d’oficis.
 • Gestió d’estocs de materials destinats al manteniment.
 • Control d’equips de maquinària.

INGRID permet realitzar una gestió completa del manteniment tenint com a característiques principals les següents:

 • Gestió documental de les ordres de manteniment.
 • Suport de la informació requerida per al manteniment.
 • Gestió i consulta de les ordres de treball.
 • Adaptació a l’estructura del client i escalabilitat en la gestió del manteniment.

Les gestions descrites permeten realitzar el control i la planificació dels treballs, l’assignació de tasques, mantenir un històric dels equips i la maquinària, així com realitzar un control dels consums i rutes realitzades. INGRID compleix els requeriments del sistema de Qualitat recollits en les normes ISO 9000. Finalment, és convenient destacar la gestió de les ordres de treball que permet, d’una banda, atendre les diferents necessitats del gestor/usuari:

 • Control de les ordres de treball.
 • Consulta de les ordres de treball pendents.
 • Assignació de treballs.
 • Gestió de materials relacionats amb les ordres de treball.
 • Llistat d'ordres de treball diari.
 • Quadrants automatitzats.
 • Gestió de torns i d'especialitats.

De l'altra, adaptar qualsevol estructura organitzativa de manteniment:

 • Quadrant per a manteniment preventiu i rutes.
 • Configuració personalitzada d'ordres de treball.
 • Informes predefinits al context.
 • Gestió documental addicional al manteniment, normatives, seguretat i salut.
 • Històric de dades i ordres de treball.

Georreferències i gestió de plànols

Les georreferències, el tractament de plànols i cartografia de INGRID, ens proporcionarà les funcionalitats següents:

 • La gestió geogràfica de béns.
 • La creació i manteniment de mapes amb diferents capes d'instal·lacions.
 • La catalogació d'espais segons diferents conceptes.
 • La visualització de capes selectives.
 • Establiment de rutes i impressió de mapes en les ordres de treball.
 • Localització dels béns susceptibles de manteniment dins de la cartografia.
 • Impressió de mapes a qualsevol escala.

Els avantatges esmentats, fan de INGRID una eina imprescindible per a la gestió eficaç del manteniment d'actius urbans per ajuntaments i empreses públiques i/o privades.

Geomapa

Gestió del manteniment d'actius

Actius Urbans

Actius Urbans

Amb aquesta aplicació, l'empresa contractista dels serveis de manteniment podrà oferir qualitat en els seus serveis i proporcionar immediata resposta a la informació que li sol·licitin. Per la seva part els tècnics de l'Administració, que organitzen i controlen la prestació d'aquests serveis, disposaran de valuosa informació en temps real, que els servirà per establir una previsió i planificar accions i serveis a curt i mitjà termini, a més de donar immediata resposta als responsables municipals o de l'organisme competent.

Gestió de Web geogràfica

Publicació parcial o total de la informació resident a Ingrid a format web, produint una aplicació Web amb navegació on els usuaris podran consultar la informació a través d'Internet.

 • Muntatge de forma automàtica d'una Web Geogràfica.
 • Muntatge de l'Inventari i històric de manteniment a la web sobre dades georeferenciades.
 • Gestió d'ordres de treball a través de la Webaplicació Web amb navegació on els usuaris podran consultar la informació a través d'Internet.

Anàlisi espacial de xarxes

Web Geogràfica

Web Geogràfica

L'aplicació Ingrid es troba en constant evolució, oferint als seus clients contínues millores per donar resposta als requisits plantejats per les diferents implantacions en les que està immers. Algunes funcionalitats espacials són:

 • Anàlisi de xarxa.
 • Establiment de la topologia de xarxa.
 • Obtenció de camins òptims en funció de diferents criteris assignats a les consultes (establiment de barems, punts crítics o limitants i condicions de contorn).
 • Càlcul de punts de parada.
 • Obtenció d'interseccions entre diferents actius (encreuament de xarxes de diferent tipus).
 • Càlculs espacials de proximitat, pertinença, intersecció etc.
 • Obtenció de mapes temàtics en funció de diferents criteris de consulta.
 • Generació de perfils transversals i longitudinals.
 • Simulació de xarxes hidràuliques.
 • Simulació de xarxes de transport.
 • Simulació de xarxes elèctriques.