Sistema d’Informació Polític – Directiva

El sistema disposa d’un entorn de consulta en la intranet que permet agrupar els diferents escenaris de treball del directiu en un mateix entorn, amigable i d’accés immediat, anomenat la Carpeta del Polític – Directiu, on pot consultar les dades d’un ciutadà concret en relació amb l’Administració, veure l’estat dels expedients administratius dels quals és responsable, consultar les factures d’un proveïdor, signar la documentació pendent, consultar l’estat de les partides o avaluar, mitjançant indicadors, l’estat dels impostos, partides, expedients, etc.

 Presa de Decisions - Quadre de Com<script type=

Especial memòria mereix el Sistema per a la “Presa de Decisions/Quadre de Comandament” (BiGEN, Bussiness Intelligence sobre Genesys), el qual integrant tot tipus d’origen d’informació, aconsegueix transformar les dades en coneixement, per tal que els responsables directius (polítics, economistes, planificadors, gerents, …), disposin d’una eina correcta per a l’anàlisi fàcil i potent de la informació, per a una presa de decisions ràpida i amb coneixement de causa que permetrà la millora del funcionament administratiu i la optimització dels recursos.

Business Intelligence