Evolució

e-Administració & CRM

Genesys ha de seguir les línies d’evolució que marquin els criteris o factors en quan a necessitats del mercat, tecnologia i possibilitats econòmiques, per tal d’implementar una solució, en definitiva, viable des del punt de vista funcional, tècnic i econòmic.
 
Amb aquesta idea essencial i bàsica, a través del temps s’han viscut diferents necessitats, reflectides en diversos “paradigmes” que han marcat aquesta evolució.
 
Actualment ens trobem davant alguns dels “paradigmes” que més han marcat l’evolució dels sistemes en el món de les Tecnologies de la Informació per a l’Administració Pública: CRM-Citizen Relationship Management i e-Government (e-Administració o Administració Electrònica ).
 
A continuació definim els tres fases a seguir, amb Genesys, per a complir l’objectiu desitjat:
“Una Organització i una Tecnologia orientades a donar un bon servei al Ciutadà”

Genesys contempla l’Evolució cap al CRM i l’e-Government, orientant l’Organització i la Tecnologia “per a i amb” el Ciutadà, el qual intervé en l’ús de la informació així com en la tramitació, incorporant-se al sistema com un usuari més d’aquest mateix.
 
El Directiu o Polític, per la seva part, disposarà d’informació per a realitzar anàlisi i prendre decisions correctores amb vista a la millora de la qualitat del servei i optimització de recursos.
 
S’ha d’assumir que si és persegueix, finalment, eficàcia, aquesta passa per una descentralització, amb la qual cosa es conclou que l’Adiministració Local és la “base” de l’Administració Única i Oberta, per proximitat, familiaritat i múltiple relació amb el Ciutadà. A més es busca i promociona la transparència i la modernitat per part de l’Administració… no en va, estem a la “Societat de la Informació”, essent la incorporació de les Noves Tecnologies la base imprescindible per aquest avanç.
 
L’Evolució de les tecnologies de la informació de les administracions Local, Automòmica i General, ha seguit per motius obvis camins paral·lels, sovint poc o gens integrats. Però això no és obstacle perquè avui, unint les millores en telecomunicacions, normalització i lleis reguladores per una part, amb els avenços de la tecnologia, Genesys contempla, mitjançant la “interoperabilitat” entre sistemes i aplicacions d’àmbits diferents, aconseguir aquesta transparència pel Ciutadà.