Generalitats

Aportacions de Genesys i 3

Generalitats de Genesys i3

Compromís amb el sector. Recerca contínua.

L’experiència contrastada d’Audifilm en nombroses instal·lacions, els anàlisis efectuats en col·laboració amb Tècnics de l’Administració, el treball continu en recerca i desenvolupament efectuat pels tècnics i especialistes, i la conseqüent implementació pràctica, desemboca en una aplicació viva però estable, que permet una fàcil adaptació als canvis en la Llei d’Administració Pública, ordenances municipals o necessitats particulars.

Organització Multinivell.

  • Sistema Central de Gestió Interna (BackOffice)
  • Sistema d’Atenció Ciutadana (Presencial, Telemàtica)
  • Sistema d’Informació Polític-Directiva

Arquitectura Orientada a Serveis.

Mitjançant la construcció d’un bus de serveis integral i d’un sistema obert de comunicació amb el backoffice, es permet als diferents sistemes interactuar amb els mòduls comuns i, tanmateix, integrar-se amb altres sistemes a través de Serveis Web .

Sistema Integra-L, Integra-T i Integra-DOR

Característica bàsica de Genesys i 3, és la principal i més important aportació al nou model orientat a l’Administració Electrònica.

Organització Modular

Genesys i 3 és modular, amb vistes a organitzar correctament una informació gradual seguint la filosofia de mòduls per funcions i descentralització operativa.

Proactivitat

A través del Work-flow (definit en el Sistema de Gestió de Processos-GenBPM), el sistema permet conèixer l’estat de cada procediment administratiu, les tasques a realitzar per cada usuari o rol, avisar amb antelació en cas de tasques crítiques, assignar tasques a tècnics concrets i obtenir informació global del sistema per tasques d’anàlisi i presa de decisions. També és possible, i pot conviure amb  la solució Work-flow, el disseny de procediments sense necessitat de dissenyar fluxos de treball, només definint els diferents models i estats bàsics de tramitació.

Interoperabilitat i Intraoperabilitat

Genesys i 3 disposa de “connectors” que li permeten la convivència amb altres sistemes i/o aplicacions (locals i/o remots), bé siguin de la pròpia organització o d’altres entitats, comunicant-se amb ells tant en temps real com en diferit. Compleix amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI).

Seguretat – Auditoria

Genesys i 3 permet configurar el control d’accessos per diversos criteris (paraules clau, nivell d’usuari, tipus d’accés …), contrastant a més el tipus d’informació a introduir i la seva coherència amb la base de dades, complint amb la LOPD vigent. El sistema d’Auditoria permet a més conèixer quines i quan han estat realitzades les accions d’un determinat usuari. Cumpleix amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

 Escalabilitat

Genesys i 3 és escalable, permetent configurar de manera que s’adapti tant a grans corporacions, com a petites i mitjanes institucions.

Parametrització

Els càlculs, informes, etc., i fins i tot el propi entorn de treball, són configurables i parametritzables, segons el perfil de l’usuari, donant una major flexibilitat, efectivitat, rapidesa i facilitat en el manteniment del sistema, degut a l’autonomia que aquesta funció suposa.

Facilitat d’ús

Genesys i 3 funciona de manera interactiva i intuïtiva, portant-vos a través de menús, tecles de funció o “ajudes” en línia, orientant sobre l’operació que desitja realitzar. Això redunda en una ràpida implantació, tenint per tant un ràpid retorn a la inversió.

 Mobilitat

Totes les funcionalitats de Genesys i 3 , inclosa la firma electrònica, es poden realitzar, evidentment des d’un ordinador personal, però també des d’una tablet o telèfon mòbil.

Tecnologia d’avantguarda

Genesys i 3 incorpora els avantatges de les Noves Tecnologies: arquitectura multi-nivell, programació orientada a objectes (Java) 100% web, web services, identificació i signatura electròniques, bases de dades relacionals, gestors documentals, sistemes d’informació geogràfica, interfícies gràfiques, sistemes d’ajuda a la presa de decisions (Business Intelligence), ofimàtica, etc.

 La instal·lació del sistema pot residir en la infraestructura del client, o bé en Cloud.

 Independència

Genesys i 3 és Independent i Transparent a les diverses plataformes maquinari, sistemes operatius i bases de dades.

En tot cas, es respecten els sistemes oberts i els Estàndards del mercat, assegurant la correcta evolució del sistema informàtic i protegint la inversió.

Normalització

Genesys i 3 segueix les normes dictades pels organismes tant nacionals com internacionals, en referència a criteris de normalització, ja siguin oficials o assumides “de facto”.