Nova Generació

Per a una Transformació Digital sostenible

El camí necessari de tota organització, seguint una evolució i creixement continuats, necessita estar recolzat en un sistema d’informació obert, flexible i escalable, que s’anticipi a les seves necessitats i li permeti adaptar-se als canvis, ja siguin aquests deguts a requeriments propis o a requisits legislatius.

Els darrers anys han estat marcats per una constant directriu, tant provinent de la societat com de l’aparell legislador, que ens porta cap a una imperativa Transformació Digital.

Aquesta Transformació Digital ha de ser econòmica i funcionalment sostenible, tant en el procés de canvi com en l’evolució futura. Per tant, els esforços han d’anar orientats a que el nou sistema d’informació permeti tant gestionar el canvi progressivament, seguint l’evolució de la organització, com assegurar que serà capaç de complir amb les necessitats futures, aconseguint finalment el que en podríem dir una organització “nativa digital”, a on tota la gestió i la informació existeix únicament en format digital.

Des de ja fa molts anys, aquest ha estat el paradigma perseguit per Audifilm, desenvolupant i evolucionant la plataforma Genesys, el nostre Sistema d’Informació per a l’Administració Pública.

Avui, proposem el bon camí cap a aquesta Transformació Digital, reunint la nostra intel·ligència, la nostra capacitat d’innovació, la nostra creativitat i els nostres valors per a seguir construint i millorant, amb i per als nostres clients, la transformació del demà amb la realitat d’avui… el Genesys i 3.

Transform your world

 Nova generació de productes = Màxim rendiment amb mínima dificultat

Estem ara doncs, davant Genesys i 3, l’última generació de l’evolució del Sistema d’Informació per a l’Administració Pública desenvolupat per Audifilm Grupo AL, el qual ofereix, en tota la seva magnitud, la solució més moderna per a l’Administració Electrònica .

Genesys i 3, obté el màxim profit i benefici dels esforços realitzats durant els últims anys, orientats a la integració d’informació, racionalització de processos i organització de documents.

Ara, no només els usuaris interns especialistes i habituals (BackOffice) es beneficien del sistema, sinó que aquells que necessiten un accés al sistema menys especialitzat, més transversal o més esporàdic, ja tenen un “interface” (FrontOffice) pensat per a ells, essent aquest únic i comú per a tots ells. Parlem dels usuaris de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Polítics-Directius, i evidentment i sobretot, el propi Ciutadà, podent utilitzar el sistema en qualsevol lloc i en qualsevol moment accedint via internet, mitjançant ordinador convencional, tablet o mòbil.

Aquesta evolució, ja necessària i lògica de per sí, ha estat accelerada per la Llei 11/2007 (LAECSP) que ha motivat i obligat a tenir un sistema d’informació avançat i una organització professional per aconseguir oferir als Ciutadans els serveis necessaris. I de manera ja definitiva, l’aparició de les lleis 39/2015 i 40/2015, obliguen de manera immediata i irreversible a la Transformació Digital de les organitzacions.

Però Genesys i 3 no es queda aquí, i segueix la seva evolució tecnològica i funcional, millorant encara més l’abast dels conceptes que han marcat, marquen i marcaran la seva trajectòria, arribant actualment a ser un sistema:

* integra-L: Resol les necessitats globals de la Gestió Pública (Registre, Expedients, Secretaria, Padró Habitants, Tributs, Recaptació, Comptabilitat, Inventari Patrimonial, Personal, …), en tot el seu cicle de vida (de la creació a l’arxiu), gestionant Informació (Persones i Territori), Processos i Documents.

* integra-T: Es basa en un únic model de treball, una única base de dades, una mateixa plataforma per a tots els usuaris (ciutadans, empreses, treballadors públics, polítics-directius, …), relacionant entre sí les diferents aplicacions i comunicant-se amb altres entorns (aplicacions externes i/o altres entitats).

* integra-DOR: És totalment interoperable amb altres aplicacions i entitats externes, aconseguint així un entorn ÚNIC i COMÚ de treball, mitjançant l’ús dels Sistemes Únics i Comuns següents:

    • Nucli d’Informació de Base: GenNCL
    • Gestor de Documents: GenDOC
    • Motor d’Indicadors, Transparència i Dades Obertes: GenDATA
    • Servidor d’Informació: GenIS
    • Gestor de Processos: GenBPM

En definitiva … Genesys i 3 disposa de la tecnologia i els recursos, propis i integradors, necessaris per ser la Seu Electrònica de l’Administració Pública (Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, etc.).